2022 i siffror

Årets resultat

251 mnkr

Antal lägenheter

20948

Energianvändning,
kWh/m2

103

Serviceindex

> 82 %

Beståndet 2022 2021
Fastigheternas marknadsvärde (mnkr) 48 947 51 148
Antal fastigheter 395 395
Antal lägenheter 20 948 20 556
Antal lokaler 2 452 2 320
Hyresintäkter bostäder (mnkr) 1 925 1 828
Hyresintäkter lokaler (mnkr) 248 228
Investeringar (mnkr) 1 684 1 577
Antal påbörjade lägenheter 404 238
Miljö 2022 2021
Energianvändning kWh/m2 (Atemp*) 103,3 109,4
Utsläpp av växthusgaser, ton CO2e 17 159 19 507
*korrigering genom energiindex, uppvärmning och varmvatten
Ekonomi 2022 2021
Fastighetsintäkter (mnkr) 2 275 2 151
Driftnetto (kr/m2) 706 679
Resultat efter finansiella poster (mnkr) 319 729
Balansomslutning (mnkr) 20 302 19 178
Soliditet, synlig (%) 54,2 56,1
Soliditet, justerad (%) 68,8 70,5
Avkastning totalt kapital (%) 1,9 4,1
Så tycker hyresgästerna 2022 2021
Serviceindex (%) 82,2 82,5
Produktindex (%) 76,8 77,7
Medarbetare 2022 2021
Antal anställda i medeltal 348 346

Så används bolagets intäkter

Familjebostäder är ett allmännyttigt bostadsbolag som ägs av Stockholms stad genom koncernbolaget Stockholms Stadshus AB. Familjebostäder äger, utvecklar och förvaltar hyresbostäder och lokaler inom Stockholms stad. Bolaget har tre helägda dotterbolag av administrativ karaktär utan anställda; Hemmahamnen Kontor AB, Familjebostäder Fastighetsnät AB samt Gyllene Ratten Ny AB. Familjebostäders huvudkontor finns i Hammarby sjöstad, Stockholm. Denna hållbarhetsredovisning utgör Familjebostäders lagstadgade hållbarhetsrapport enligt årsredovisningslagen och omfattar räkenskapsår 2022. Rapporten omfattar AB Familjebostäder och dess dotterbolag.