Hälsosamma hem och klimatsmart vardag

Våra hyresgäster tillbringar mycket tid i sina hem och det är viktigt att de trivs och mår bra hemma. Som hyresvärd tar vi ansvar för en hälsosam inomhusmiljö, att det finns trivsamma utomhusmiljöer och möjlighet att göra klimatsmarta val i vardagen.

Sund inomhusmiljö

En sund inomhusmiljö är viktig för människors hälsa och välmående. Familjebostäder gör regelbundna kontroller för att se till att våra hyresgäster har en god luftkvalitet, att deras hem är fria från gifter och att temperaturer och ljud håller sig inom tillåtna gränser.

Upplevd inomhusmiljö

Familjebostäder undersöker löpande hur hyresgäster som flyttat in i nyproducerade och ombyggda hem upplever temperatur, buller, dagsljus och luftkvalitet hemma. När en fastighet varit i drift i mer än två år genomförs en enkätundersökning bland hyresgästerna. Nästa tillfälle blir under 2023. Bolaget följer regelbundet upp temperaturen i våra bostäder med temperaturloggar för att få jämn temperatur.

Vi mäter radonhalten i lägenheterna

Familjebostäder följer Strålsäkerhetsmyndighetens mätmetod för radonmätning. Radonhalten mäts i alla lägenheter med direkt markkontakt och 20 procent av övriga lägenheter i en byggnad. Vart tionde år mäts alla fastigheter om för att följa upp resultatet. Om radonhalterna är över 200 Bq/m³ luft i årsmedelvärde kommer det att åtgärdas enligt bolagets program för radonåtgärder.
Drygt 600 lägenheter mättes under mätsäsongen 2021–2022. 90 procent av bolagets fastigheter har godkända radonvärden.

2022 2021
Antal fastigheter som klarar radonkravet (%) 90 90
Andel godkända obligatoriska ventilationskontroller (%) 81 77
Nöjdhet i inomhusmiljöenkät (%)* ingen uppgift 73
Andel hushåll med tillgång till matavfall (%) 82 77

Vi bygger giftfritt

Vi ska erbjuda våra hyresgäster ett hälsosamt och giftfritt boende. De byggmaterial vi använder ska vara miljöbedömda och godkända enligt Byggvarubedömningen. Det är krav vi ställer i alla upphandlingar och ramavtal. Ansvaret för miljöbedömningarna ligger på tillverkningsföretaget. Under året utvärderades ett nybyggnadsprojekt i Älvsjö. I projektet är 96 procent av våra inbyggda byggvaror miljögodkända. Målet för 2022 var att uppnå 97 procent. De produkter som inte är godkända gäller framförallt för installations- och tätningsprodukter. Vi för kontinuerligt dialog med branschen för att få godkända produkter.

Hållbar livsstil

Våra hyresgäster ska ha möjlighet till en hållbar livsstil och bra boenden. Det ska vara lätt att göra rätt. En inventering av miljöstugorna visade att det finns behov av bättre och mer inbjudande miljöstugor. Under 2022 fortsatte vi med konceptet att göra våra miljöstugor mer användarvänliga. En grupp sommarjobbare fick i uppdrag att rengöra och måla stugorna med miljögodkända produkter enligt Byggvarubedömningen. Nya enhetliga sorteringsskyltar sattes upp.

Engagera för utsortering av matavfall

Det ska vara enkelt för våra hyresgäster att minska sin klimatpåverkan, till exempel genom att sortera matavfall. Från 2023 ska alla som bor i ett hus med matavfallsinsamling sortera ut sitt matavfall. De senaste åren har Familjebostäder infört matavfallsinsamling överallt där det är möjligt. Vi har undersökt vilka områden som återstår och vilka praktiska lösningar som behövs för behållare och hämtning av matavfallet. Nu kan 82 procent av våra hyresgäster sortera matavfall. Under året fick ytterligare 1 600 hushåll tillgång till matavfallsinsamling. Senast år 2024 beräknar vi att alla hyresgäster får tillgång till matavfallsinsamling. Då planeras Stockholms stads nya sorteringsanläggning för matavfall vara klar.

Genom att göra det enkelt för våra hyresgäster kan fler komma igång med en ny vana. Våra hyresgäster kan beställa ett startpaket på webben med allt de behöver för att börja sortera matavfall. I samband med att vi inför matavfallsinsamling i ett område får alla hyresgäster ett startpaket för matavfall levererat till dörren. Startpaketen packas och delas ut till hyresgästerna under skolloven av våra feriejobbare.

2022 i siffror

Antal hushåll som fick ett startpaket för att sortera matavfall

1600

Planerad ökning av antalet solceller till 2023

50 %

Andel miljöbedömda och godkända byggvaror enligt Byggvarubedömningen

96 %

Antal bilpooler för hyresgäster

6

Bo enkelt utan bil

Familjebostäder vill erbjuda bra möjligheter att resa klimatsmart inom staden och ta emot leveranser hemma. Det ska vara enkelt för våra hyresgäster att bo utan egen bil. I våra nyproducerade hus planeras sedan 2020 alltid för mobilitetstjänster.

Bilpooler

Idag har Familjebostäder sex bilpooler, i Hägerstensåsen, Farsta strand, Rågsved, Årsta, Bandhagen och Hagastaden. Under 2022 planerades för ytterligare två bilpooler i Älvsjö och Drevvikshöjden. Bilpoolerna startar under 2023.

Cykelservice

För att få fler att välja cykel erbjuder vi bra möjligheter att ha cykel i anslutning till våra nybyggda hus. Förutom tillgänglig och säker cykelparkering har vi i flera hus installerat servicestationer där hyresgästerna kan pumpa, laga, tvätta och underhålla sina cyklar. Vi testar olika typer av stationer, både utomhus och inomhus.

Pilotprojekt för mobilitet

I Stockholmshuset Bjurö i Farsta strand pågår ett pilotprojekt där vi testar och utvärderar hur olika mobilitetstjänster fungerar för våra hyresgäster. Här finns bland annat bilpool och cykelpool. Det är enkelt att ha cykel, här finns tillgängliga och säkra cykelparkeringar, servicestationer för cyklar och laddskåp till elcykelbatterier. Hyresgästerna bor nära kollektivtrafik och kan enkelt ta emot leveranser i leveransskåp. Projektet utvärderades under året och visar att hyresgästerna uppskattar mobilitetstjänsterna. Fler hyresgäster skaffade egen cykel efter flytten, fler använde kollektivtrafiken och något färre ägde egen bil. Under 2023 kommer vi ta fram nyckeltal för att mäta och följa upp resultatet av mobilitetstjänsterna.

Hållbara leveranser

Familjebostäder deltog i ett pilotprojekt kring hållbara hemleveranser tillsammans med Svenska bostäder och Stockholmshem. Genom att ställa ut leveransboxar i ett flertal bostadsområden i Farsta och Farsta Strand vill vi bidra till att minska behovet av egen bil och förenkla våra hyresgästers vardag genom gångavstånd till hämtning av paket som köpts via e-handel. Lösningarna ska utvärderas för att bedöma om det är en hållbar och efterfrågad tjänst som vi ska erbjuda våra hyresgäster.

SL-kort till hyresgäster

I några pågående projekt delar Familjebostäder sedan våren 2022 ut SL-kort för en månad till nyinflyttade hyresgäster. Detta är ett sätt för oss att uppmuntra hyresgästerna att välja bort egen bil till förmån för hållbart kollektivt resande. Nästa steg är att utvärdera om satsningen lett till att hyresgästerna förändrat sina resvanor.

Biologisk mångfald

Familjebostäder bidrar till biologisk mångfald i staden. På våra gårdar och andra gröna ytor skapar träd, buskar och växter en variationsrik miljö för fåglar, insekter och andra djur. Bolaget arbetar efter Stockholms stads handlingsplan för biologisk mångfald.

I flera bostadsområden skapades ängsmarker där insekter och fåglar kan trivas. Några gräsmattor som ligger skyddat och lite avsides fick växa fritt till ängar för att värna den biologiska mångfalden. Här sås växter som uppskattas av pollinerande insekter som bin, humlor och fjärilar. Under sommaren placerades skyltar ut som visar förbipasserande var ängsmarken är planterad. I Enskede testades ett nytt mer klimatvänligt sätt att odla äng – med biokol. Blandningen med biokol och återvunnet grus och sand passar ängsväxter. Det håller fukten kvar längre i marken och binder koldioxid så att det inte kommer ut i luften. Där kommer det så småningom att växa blommor som lockar till sig fåglar och insekter.

Utemiljöerna på Stövargatan i Rågsved och på Trollesundsvägen i Högdalen fick ett lyft under året. Naturmark, lekplats, grillplats, planteringar, lådor för stadsodling och utemöbler bidrog till att skapa platser för trivsel och gemenskap mellan husen. Allt fler träd bevaras och nya planteras för att ge skugga och grönska. Formklippta buskar, ölandstokar och spireor fick ge vika för prunkande perennrabatter. Utemiljöerna ska kännas trygga och trivsamma att vara i och bidra till den biologiska mångfalden.

Under sommaren 2022 genomförde Familjebostäder enkätintervjuer i Rågsved med hjälp av feriejobbare. Hyresgäster i området tyckte till om hur de upplevde utemiljön och vad de önskade mer av. Svaren tar Familjebostäder med sig i den fortsatta utvecklingen av utemiljöerna.

Gröna ytor när vi bygger nytt

När vi bygger nya stadsdelar och bostäder planerar vi även för grönska i ett tidigt skede. Stockholms stad ställer krav på att det ska finnas en viss mängd gröna ytor i samband med markanvisningar på stadens mark. Med beräkningsverktyget grönytefaktor för kvartersmark kan vi beräkna hur mycket träd och planteringar som ska finnas i ett område för att bidra till en bra biologisk mångfald. Vi uppnår grönytefaktorn i våra planerade nyproduktionsprojekt. I de kommande Stockholmshusen på Mårbackagatan i Farsta överträffar vi kraven på gröna ytor eftersom mycket av tomternas naturmark lämnas orörd.

Familjebostäder bidrar till biologisk mångfald i staden. På våra gårdar och andra gröna ytor skapar träd, buskar och växter en variationsrik miljö för fåglar, insekter och andra djur. 

Minskad klimatpåverkan genom smartare energianvändning och klimatkalkyler

Kraven på att minska vår klimatpåverkan ökar. Nya arbetssätt införs för att använda mindre energi, minska utsläppen vid vår nyproduktion och öka andelen förnybara energikällor. Tack vare det minskar vår klimatpåverkan stadigt.

Så når vi klimatmålet

Familjebostäders mest betydande miljöfrågor är att minska vår klimatpåverkan, vår användning av kemikalier och vårt byggavfall. För att minska vår miljöpåverkan arbetar vi enligt ISO 14001 och är certifierade sedan 1998. Certifieringen följs upp varje år i en extern miljörevision och 2022 års miljörevision visade på ett väl fungerande miljöarbete. Bolagets miljöarbete styrs bland annat av nationella miljömål, Stockholm stads miljöprogram och bolagets egen miljöpolicy och energi- och klimatstrategi.

Minska energianvändningen

Familjebostäder har ett ambitiöst klimatmål. Från 2020-2023 ska vi minska våra klimatpåverkande utsläpp med 10 procent. Det innebär främst två stora satsningar fram till 2023 - att minska vår energianvändning med 5 procent och producera mer förnybar energi med hjälp av fler solceller.

De senaste åren har vi gjort många åtgärder för att dra ner på mängden energi vi använder i våra fastigheter. Att se till att värme- och ventilationssystem fungerar optimalt var en av de viktigaste insatserna. Arbetet gav resultat, under 2022 minskade vår energianvändning med 5,6 procent och överträffade därmed årets mål. Även våra nyproducerade bostäder och lokaler ska vara energieffektiva. De får ha en maximal energianvändning på 55 kWh/kvm och år enligt Stockholms stads hållbarhetskrav. Familjebostäder mäter energianvändningen i nya fastigheter efter att de varit i drift i två år. Årets resultat visar på en genomsnittlig energianvändning på 55 kWh/kvm och år.

Vi beräknar klimatutsläpp när vi bygger nytt

Vår klimatpåverkan sker från att vi bygger våra hus, förvaltar och värmer upp dem och tills de renoveras eller i vissa fall behöver rivas. Vi minskar energianvändningen i våra befintliga hus och ser till att våra nybyggda hus använder så lite energi som möjligt. I all nyproduktion görs klimatberäkningar där vi mäter vad som orsakar störst utsläpp i olika delar av husbygget, som byggmaterial, transporter eller byggavfall. Under 2022 utreddes vilka mål som krävs för att halvera klimatpåverkan från vår nyproduktion till år 2030. Från och med 2023 kommer vi att ställa klimatkrav på byggproduktionen med hjälp av ett gränsvärde för klimatavtryck i kgCO2e. Klimatkravet för vår byggproduktion kommer att omfatta mer än lagen om klimatdeklaration, som trädde i kraft 2022. För att uppnå klimatkravet och minska vår klimatpåverkan undersöktes vilka åtgärder som både ger störst klimatbesparingar och är mest kostnadseffektiva när vi bygger nytt.

Öka egenproducerad energi

Utöver de satsningar bolaget gör för att klara utsläppsmålet utreddes hur vår egenproducerade förnybara elproduktion kan utökas. Vi genomförde en vindkraftsutredning för att kunna nå våra långsiktiga klimatmål. Utredningen visar att elavtal med nyetablerad vindkraft är en möjlighet.

Satsning på solceller

Bolaget har beslutat att öka antalet solceller med 50 procent till 2023 jämfört med 2018. Beslutet innebär att vi ska installera solceller i all kommande nyproduktion. Under 2022 installerades solceller i sju fastigheter. Hittills har solcellerna genererat omkring 750 000 kilowattimmar solel under 2022, en ökning med 35 procent jämfört med 2021. Det är ett viktigt steg mot att bli klimatpositiva till år 2030. På hustaken runt om i Stockholm har Familjebostäder 7 227 kvadratmeter solceller.

Klimatanpassning av Familjebostäders fastigheter

Familjebostäder har en långsiktig plan för att anpassa våra fastigheter till ett förändrat klimat. Bolaget har därför inventerat fastigheternas förutsättningar att stå emot skyfall och övertemperaturer. I bolagets klimatanpassningsplan identifieras vilka fastigheter som har störst risk att drabbas vid skyfall och övertemperatur. Utifrån planen började vi inventera högriskfastigheter för att åtgärda dem 2024. Övriga riskfastigheter ska vara åtgärdade 2025.

Minskade mängder byggavfall

Familjebostäder arbetar för att minska avfallet när vi bygger. Det är ett långsiktigt arbete där vi samarbetar med olika aktörer i staden för att hitta nya lösningar och metoder. Bolaget ställer också krav på våra entreprenörer att minimera, återvinna och sortera det byggavfall som uppstår. Vi följer Stockholms stads handlingsplan för cirkulärt byggande. Handlingsplanen uppmuntrar till att testa nya arbetssätt och öka kunskapen genom bland annat pilotprojekt. På sikt är planen att hitta kostnadseffektiva lösningar i större skala som kan minska byggavfall och öka återbruk i byggprojekt. Nästa steg för Familjebostäder är att ta fram rutiner för hur vi ska arbeta med cirkulärt byggande i alla byggprojekt.

Under 2022 testade Familjebostäder ett nytt digitalt verktyg, Scrap, som kan hjälpa våra entreprenörer att minska mängden byggavfall. Verktyget testades i kvarteret Drevvikshöjden, etapp 5. I verktyget kan vi beräkna, följa och åtgärda mängden byggavfall under byggproduktionen. Testet pågår även under 2023 och kommer sedan att utvärderas.

Återbruk när vi bygger nytt och renoverar

Vi ska halvera vår klimatpåverkan till 2030. Att arbeta med återbruk när vi bygger nytt och renoverar är en viktig insats för att nå målet. Det pågår ett utvecklingsarbete i bolaget för att göra systematiska återbruksinventeringar i våra byggprojekt. Under 2023 planerar vi för ett pilotprojekt där en återbrukskonsult leder återbruksarbetet i ett av våra ombyggnadsprojekt.

Bolaget använder de digitala marknadsplatserna Stocket och CCBuild för att sälja och köpa återbrukade varor. Bolaget sålde exempelvis glaskeramikhällar och köpte köksmöbler för att möblera en lokal.

I fastigheten Draget 1 på Södermalm planeras för en totalrenovering som omfattar både allmänna utrymmen och lägenheter. Här planeras för en varsam renovering genom att återbruka de material som är möjliga i syfte att minska klimatpåverkan. Köksstommarna bevaras och rustas upp, garderober, innerdörrar och snickerier målas och fönstren renoveras. Klimatberäkningen visar en halverad klimatpåverkan jämfört med att byta ut köksstommarna.

I de nya Stockholmshusen i Farsta testade bolaget att bygga med återbrukat stål i ett fläktrum. Stålet uppfyllde kvalitetskraven och bidrog till en betydligt lägre klimatpåverkan, knappt 2 procent av klimatutsläppen jämfört med nytt stål. Återbruk av stålkomponenter är kommersiellt möjligt och intressant för kommande projekt.

Nya krav för miljöbyggnad

Familjebostäder har under en längre tid projekterat alla nybyggnationer för att uppnå silvernivå i certifieringen Miljöbyggnad. Det innebär att vi bygger bättre än vad Boverkets byggregler kräver. Det finns tre olika nivåer för Miljöbyggnad. Brons innebär att vi uppnår grundläggande lagkrav. Silver innebär krav på ännu bättre prestanda, som solskydd, fukt och ljud. Guld ställer mycket höga krav på prestanda och att den boende upplever att huset uppfyller förväntningarna.

Sweden Green Building Council uppdaterade kriterierna i Miljöbyggnad under 2022, till version 4.0. De nya kraven kommer att ingå i kommande nyproduktionsprojekt. Några nyheter är kraven på biologisk mångfald, cirkulärt byggande och klimatanpassning.

2022 2021
Energianvändning, totalt köpt energi (MWh) 237 067 249 280
Energianvändning (kWh/m2, Atemp) 103,3 109,4
Direkta utsläpp växthusgaser (ton CO2e/år) 48,7 47,4
Indirekta utsläpp av växthusgaser kopplat till energianvändning (ton CO2/år) 17 140 19 459

På hustaken runt om i Stockholm har Familjebostäder drygt 7 200 kvadratmeter solceller. Hittills har de genererat omkring 750 000 kilowattimmar solel under 2022, en ökning med 35procent jämfört med 2021. Det är ett viktigt steg mot att bli klimatpositiva till år 2030.