Våra medarbetare

Familjebostäders medarbetare är själva förutsättningen för bolagets utveckling och framgång. Ett öppet arbetsklimat med goda relationer, aktiva medarbetare och ett framstående ledarskap främjar nytänkande och delaktighet.

Ett viktigt jobb hos en attraktiv arbetsgivare

Kompetensförsörjningen är en förutsättning för att vi ska lyckas med vårt uppdrag och säkerställs genom ett aktivt arbete för att vara en attraktiv arbetsgivare. I enlighet med bolagets kompetensförsörjningsstrategi genomförde vi under året flera olika satsningar för att attrahera, rekrytera, motivera och utveckla våra medarbetare. Vi har stärkt vår profilering i sociala medier, vilket lett till ökad räckvidd och kännedom om oss som arbetsgivare.

Ett arbete för att förnya våra arbetsplatskontor påbörjades för att öka effektivitet och samarbetet inom bolaget. Större flexibilitet, ökad valfrihet och bättre utrymmen för möten ska underlätta samarbete inom och mellan våra kontor. Moderna och välkomnande kontor stärker och utvecklar oss som arbetsgivare för att möta konkurrensen om kompetens inom fastighetsbranschen.

Framstående ledarskap och ett aktivt medarbetarskap

Våra ledare har en nyckelroll i att driva utvecklingen av verksamheten tillsammans med chefskollegor och medarbetare. Genom att ständigt utveckla vårt ledarskap bibehåller och säkerställer vi vår ambition att vara ett föredöme bland ledare inom Stockholms stads koncern. Under året genomfördes ett antal ledarutvecklingsinsatser för att fortsätta stärka vårt ledarskap.

Aktiva och ansvarstagande medarbetare är en förutsättning för att nå uppställda mål. Genom att satsa på våra medarbetares utveckling och delaktighet skapar vi förutsättningar för ständig utveckling av verksamheten. En utvecklingsinsats i kundbemötande genomfördes för alla medarbetare som möter våra hyresgäster. Satsningen tas nu vidare till alla medarbetare för att stärka vårt gemensamma kundfokus.

God arbetsmiljö

Vi har ett systematiskt arbetsmiljöarbete för en god fysisk och psykisk hälsa samt trivsel och arbetstillfredsställelse för samtliga medarbetare. Vår årliga mätning av arbetsklimatet visade ett fortsatt gott resultat som följdes upp med handlingsplaner på bolags-, avdelnings- och enhetsnivå. Vi genomförde nya utbildningar för chefer och medarbetare inom arbetsmiljöområdet och fortsatte att utveckla vårt förebyggande arbete för en trygg och säker arbetsmiljö.

En av våra viktigaste arbetsmiljöfrågor gäller hot och våld mot våra medarbetare som arbetar ute på plats i våra fastighetsområden och nära våra hyresgäster. Under året förstärkte vi ytterligare det förebyggande arbetet med riskbedömningar och säkerställde vår hantering av incidenter som skedde i våra fastighetsområden. Vårt arbete för att säkra en trygg arbetsmiljö är en fortsatt viktig utvecklingsfråga under kommande år.

2022 i siffror

Totalt antal tillsvidareanställda

343

Antal tillsvidareanställda kvinnor

143

Antal tillsvidareanställda män

200

Frisknärvaro

> 94 %

2022 2021
Antal tillsvidareanställda 343 333
Varav kvinnor 143 135
Varav män 200 198
Antal <30 år 27 24
Antal 30-50 år 145 140
Antal >50 år 171 169
Andel anställda som omfattas av kollektivavtal (%) 100 100
Frisknärvaro (%) 94,8 94,7
Antal kvinnor i ledningsgrupp 4 4
Antal män i ledningsgrupp 3 3
Antal <30 år 0 0
Antal 30-50 år 2 3
Antal >50 år 5 4
Antal kvinnor i styrelsen 7 7
Antal män i styrelsen 7 7

Vår organisation och styrning

Familjebostäders styrelse utses av Stockholms stads kommunfullmäktige och har motsvarande mandatfördelning som kommunfullmäktige. Styrelsen består av sju ledamöter och sju suppleanter. Under 2022 hade styrelsen sex möten. Hur väl bolaget uppfyller ägarens direktiv följs upp av moderbolaget Stockholms Stadshus AB i samband med tertialbokslut samt i den årliga revision som stadens revisorer genomför av verksamheten.

 

Fastighetsavdelningen

På Fastighetsavdelningen finns funktioner för drift, lokaluthyrning, bostadsuthyrning och kundservice. Här finns även tio geografiskt indelade förvaltningsteam som ansvarar för skötsel och underhåll av fastigheterna.

Projektutvecklingsavdelningen

Projektutvecklingsavdelningen ansvarar för projektutveckling, nybyggnation och större underhålls- och ombyggnadsprojekt. Här finns även ansvaret för byggstandard och teknisk expertkompetens.

Affärsutveckling

På avdelningen för Affärsutveckling samlas kompetens inom juridik, verksamhetsutveckling och kvalitetsledning, projektledning, säkerhet och social hållbarhet samt internkontroll. Avdelningen har även övergripande ansvar för digitalisering, informationsförvaltning och strategiskt miljöarbete. Under hösten förstärktes avdelning med en marknadsanalytiker.

Ekonomiavdelningen

På Ekonomiavdelningen ryms funktionerna controlling, redovisning, analys och värdering samt inköp och upphandling.

HR-avdelningen

HR-avdelningen har det övergripande ansvaret för HR-frågorna på bolaget och ansvarar för att säkerställa det strategiska och verksamhetsnära arbetet inom kompetensförsörjning, ledar- och medarbetarutveckling, arbetsmiljö, arbetsrätt och lönebildning.

Kommunikationsavdelningen

Kommunikationsavdelningen ansvarar för bolagets varumärkesstrategi och genomför strategiska och operativa kommunikationsinsatser till våra hyresgäster, branschen och media. Utvecklar såväl familjebostader.com, intranätet Porten, som e-tjänsterna på Mina sidor.

Styrelsen hade under 2022 följande sammansättning

Efter kommunvalet i Stockholm skedde några förändringar i Familjebostäders styrelse. Clara Lindblom tillträdde som ny ordförande och Dennis Wedin som vice ordförande. En ny styrelse tillträder i sin helhet efter bolagsstämman i mars 2023.

Ordförande (V)

Clara Lindblom
Ordförande från 2022-11-07

Vice ordförande (M)

Dennis Wedin
Ordförande till 2022-11-07

Ledamot (MP)

Shadi Larsson

Ledamot (M)

Ida Karlbom

Ledamot (L)

Lena Kling

Ledamot (S)

Ingela Edlund
Vice ordförande till 2022-11-07

Ledamot (S)

Thomas Högberg

Suppleant (C)

Hamid Ershad Sarabi

Suppleant (KD)

Ewa Samuelsson

Suppleant (M)

Per Rosencrantz

Suppleant (MP)

Saqib Shabbir

Suppleant (S)

Inger Lagerman

Suppleant (S)

Pontus Olsson

Suppleant (V)

Yasmine Carlsson
Ledamot till 2022-11-07

Ledamot (V)

Rashid Mohammed
Ledamot till 2022-11-07

Företagsledning under 2022

Jonas Schneider är Familjebostäders vd. Ledningsgruppen består utöver vd av avdelningscheferna för Fastighet, Projektutveckling, Affärsutveckling, Ekonomi, HR och Kommunikation.

Vd

Jonas Schneider (2018)

Fastighetschef

Joakim Lundberg (2018)

Chef projektutvecklings-
avdelningen

Håkan Siggelin (2012)

Chef affärsutveckling

Gabriella Granditsky (2019)

Ekonomichef

Karin Jacobsson (2015)

Kommunikationschef

Lott Jansson (2019)

HR-chef

Therése Kjellgren (2017)

Processbaserad verksamhetsutveckling

Familjebostäders verksamhetsutveckling är under utveckling och vi arbetar med att förflytta oss från den traditionella linjeorganisationen till processorienterade arbetssätt. Vi vill på detta sätt skapa utveckla helhetsperspektivet där kundens behov står i fokus i allt vi gör. En förutsättning för vårt utvecklings- och kvalitetsarbete är att vi ser till helheten och inkluderar alla de kompetenser och förmågor som finns inom bolaget när förbättringar drivs och genomförs.

Revisioner

Auktoriserade externa revisorer granskar räkenskaperna och den finansiella informationen. Revisonen utfördes under 2022 av EY. Stockholms stads lekmannarevisorer, som är förtroendevalda av kommunfullmäktige, har i uppdrag att utvärdera hur bolaget genomfört kommunfullmäktiges direktiv. Granskningarna genomförs av stadens revisionskontor. Utöver den årliga revisionen granskades bolagets arbete för att motverka felaktig folkbokföring, arbetssätt och rutiner för offentlighet och sekretess avseende rätten att ta del av allmänna handlingar samt arbetssättet Rättvist byggande. I enlighet med miljöledningssystemet genomfördes externa och interna miljörevisioner under året.

Intern kontroll och riskhantering

Familjebostäder följer Stockholms stads tillämpningsanvisningar för internkontrollarbetet. Vi tar årligen fram en väsentlighets- och riskanalys som identifierar risker utifrån bolagsmålen. Information inhämtas från bolagets olika ledningsgrupper och från nyckelpersoner. I enlighet med gällande tillämpningsanvisningar överförs risker med ett riskvärde (sannolikhet * konsekvens) från 12 och uppåt till internkontrollplanen, som följs upp i slutet av året. Såväl väsentlighets- och riskdokumentationen, internkontrollplanen och uppföljningen av denna antas av styrelsen inom ramen för verksamhetsplan och verksamhetsberättelse. Nedan återges exempel på risker som bolaget värderade högt under 2022:

 • Bolagsmål: Överskottsgrad
  Risk: Att bolagets intäkter minskar pga. tomställda lägenheter och lokaler till följd av långa ledtider och/eller förseningar i såväl ombyggnation som nyproduktion.
 • Bolagsmål: Serviceindex
  Risk: Att det arbete som uppstår efter en kris/oplanerad händelse/incident inte hanteras systematiskt.
 • Bolagsmål: Trygghetsindex
  Risk: Att hyresgäster känner sig otrygga i/runt om våra fastigheter
 • Bolagsmål: Antal färdigställda nya lägenheter
  Risk: Att cementbristen har en negativ påverkan på byggprojekten.
 • Bolagsmål: Energianvändning
  Risk: Att energimålet inte uppnås i nyproduktion
 • Bolagsmål: Medarbetarskap
  Risk: Att bolagets anställda känner sig otrygga på jobbet pga. våldshändelser i områden de vistas i under arbetstid

Bolaget arbetar kontinuerligt med riskanalyser i det vardagliga arbetet och anpassar arbetssätt efter resultatet. Årligen sker det en översyn av bolagets övergripande styrdokument för att säkerställa att dessa är uppdaterade och aktuella. Arbetet omfattade även de stadsgemensamma styrdokument som bolaget måste förhålla sig till. Under året har ansvaret för de stadsgemensamma styrdokumenten förtydligats. Styrdokument är en viktig del i arbetet med att upprätta en god intern styrning och kontroll. På uppdrag av koncernstyrelsen i Stockholms Stadshus AB antar Familjebostäders styrelse därutöver stadsgemensamma program, policyer och riktlinjer vilka sedan implementeras i bolaget. Samtliga riktlinjer och policyer finns tillgängliga för medarbetare på bolagets intranät och de uppdateras årligen.

Under året genomfördes en risk- och sårbarhetsanalys. Arbetet pausades under Covid-19, men har nu återupptagits igen. Risk- och sårbarhetsanalysen är ett första steg i en kedja som syftar till att reducera risker, minska sårbarheter i bolaget och staden samt att förbättra vår förmåga att förebygga, motstå och hantera kriser och extraordinära händelser. Analysen rapporteras till våra ägare i samband med verksamhetsplanen.

Krishantering 

Familjebostäders krisledningsorganisation utgörs av vd, delar av företagsledningen, säkerhetschef, bolagsjurist samt vid behov ytterligare nyckelpersoner från bolagets olika verksamheter. Mindre allvarliga avvikelser utanför kontorstid hanteras vanligen akut av upphandlad fastighetsjour i samverkan med Familjebostäders tjänsteman i beredskap (TiB). TiB-organisationen bemannas dygnet runt av ett antal medarbetare med god kännedom om verksamheten. De kan därmed agera skyndsamt som en första kontakt, vilket kan vara avgörande i vissa fall.

Under året inträffade ett antal skjutningar i nära anslutning till Familjebostäders fastigheter. Händelserna hanterades av Polismyndigheten och Familjebostäder informerades i efterhand. Utöver det inträffade ett par utvecklade lägenhetsbränder av begränsad karaktär under året. De hanterades av räddningstjänsten i samverkan med Familjebostäders TiB. Händelserna krävde inte att den centrala krisledningen aktiverades. Däremot informeras alltid företagsledningen vid denna typ av händelser.

Styrning och uppföljning

Styrelsen har tillsammans med bolagets verkställande ledning det operativa ansvaret för att Kommunfullmäktiges ägardirektiv och beslut verkställs. Uppföljning av mål och indikatorer sker tertialvis till Stockholms Stadshus AB i stadens gemensamma system för styrning och ledning (ILS).

Planering, styrning och uppföljning av verksamheten följer idag organisationens struktur. Verksamhetsplaneringen startar på våren och resulterar i en reviderad affärsplan med bolagets strategi, målområden och mål. Därefter tar de två affärsområdena Fastighetsavdelningen och Projektutvecklingsavdelningen fram sina konkreta åtaganden utifrån de bolagsövergripande målen och strategierna. Dessa blir sedan styrande för de andra avdelningarnas inriktning kommande år. Den processbaserade verksamhetsutvecklingen kommer att påverka det framtida planeringsarbetet.

Samtliga avdelningar, enheter och grupper arbetar fram verksamhetsplaner med aktiviteter och indikatorer för att kunna följa upp och mäta vår prestation. I samband med detta identifieras även utmaningar (risker) som påverkar verksamhetens möjlighet att nå sina mål. Alla medarbetare är delaktiga och bidrar med kunskap i arbetet. Det ökar engagemanget och förståelsen för hur enheten bidrar till bolaget som helhet.

Nu fortsätter vi till…

Se GRI-index, årsredovisning och
fastighetsförteckning i PDF